ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต./ข้อมูลพื้นฐาน/วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      การชำระภาษี
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ
      คู่มือประชาชน
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      แผนอัตรากำลัง
      กิจการสภา
      จดหมายข่าว
      สถานะการคลัง
      แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

....................................................................................................................................................................................................................

        

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
กิจกรรม 5 ส.
วันท้องถิ่นไทย ปี 2560
โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ ม.3
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์/โทรสาร.055-741700   Email : nongkla_saingam@outlook.co.th

Copyright 2013.nongkla.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.

 facebook