ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต./ข้อมูลพื้นฐาน/วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      การชำระภาษี
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนการจัดหาพัสดุ
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ
      คู่มือประชาชน
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      แผนอัตรากำลัง
      กิจการสภา
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      จดหมายข่าว
      สถานะการคลัง
      แผนพัฒนาตำบล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

....................................................................................................................................................................................................................

        

โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรคฯ (สปสช.)
โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง (สปสช.) ปั 2559
กิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปี 2559
วันแม่แห่งชาติ ปี 2559
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์/โทรสาร.055-741700   Email : nongkla_saingam@outlook.co.th

Copyright 2013.nongkla.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.

 facebook