ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต./ข้อมูลพื้นฐาน/วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      การชำระภาษี
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนการจัดหาพัสดุ
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ
      คู่มือประชาชน
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      แผนอัตรากำลัง
      กิจการสภา
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      จดหมายข่าว
      สถานะการคลัง
      แผนพัฒนาตำบล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

....................................................................................................................................................................................................................

        

ทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขนหลังใหม่
โครงการพัฒนาองค์กร (OD) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
โครงการคุณธรรม จริยธรรม อบต.หนองคล้า ประจำปี 2558
ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์/โทรสาร.055-741700   Email : nongkla_saingam@outlook.co.th

Copyright 2013.nongkla.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.

 facebook